Клуб „Историк“

                          УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ „ИСТОРИК” В

                             ТПГ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”–ГРАД РАДОМИР

Ученически клуб „Историк“ в ТПГ „Никола Вапцаров“–град Радомир е създаден на 5 декември 2005 година по повод честването на 80 годишния юбилей на училището ни. Важен акцент в организацията на дейността ни поставяме върху ученическото самоуправление, принципа на консенсуса и активното участие на учениците при вземане на решения за функционирането на клуба, представляващи примери за разбиране на демократични принципи и ценности като индивидуална отговорност, права на другите, свобода и равенство на възможностите, и формиране на уважение към тях. Работната атмосфера създава условия за развиване в максимална степен на ученическата инициативност и творчество, за развиване на умения за учене, основани на самостоятелна работа, работа в екип, споделяне на наученото и вземане на решения. В началото на всяка учебна година с актуализиране състава на клуба с новоприети ученици, се провежда избор на ново ученическо ръководство в духа на утвърдените вече традиции в  училищната ученическа историческа общност.

Амбициозните цели на  клуба са свързани с изграждане на националната идентичност чрез по–задълбочено изучаване, съхраняване и популяризиране на българското културно–историческо наследство, както и краеведски проучвания на родния край. Конкретната работа е с цел предоставяне на възможност за изява на ученици със сериозен траен интерес към историческата наука, налагане на дух на родолюбие, съзидание,  приемственост сред ученическата общност, създаване на условия за изграждане на компетентности за активна гражданска позиция и личностна реализация.

Клуб  „Историк” осъществява разнообразни инициативи и участва в дейности на училищно, общинско, областно и национално ниво. В тази връзка сред основните дейности на радомирския училищен исторически клуб през изминалите години са: отбелязване на национално значими и локални исторически дати и събития, изготвяне на реферати, доклади, есета, кратки съобщения, организиране на училищни изложби, исторически конференции, дискусии, дебати, посещения на музейни експозиции и археологически разкопки, грижа за паметници, паметни плочи и паметни знаци на исторически личности в града ни чрез почистването, поддържането и популяризирането им, теренни проучвания, участия в исторически конкурси, осъществяване на срещи за обмяна на идеи и реализиране на общи намерения със сходни ученически клубове, създаване на мултимедийни продукти, презентации, организиране на срещи с известни български академични историци, представяне на нови исторически книги и други.

В перспектива училищен ученически клуб „Историк” в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров” си поставя за цел да стане инициатор за създаване на общински ученически клуб по История, областен ученически клуб по История, да бъде поставено началото на ежегодни общински и областни ученически конференции по История, да търси възможности за публикуване на най–добрите ученически исторически разработки.

С учениците от клуба обсъждаме създаване на страница, която ще даде възможност за по–широко представяне на историята, състава, целите и задачите, популяризиране на дейността и разширяване контактите на клуб „Историк”.

За осъществяване на дейността си клубът  разполага с най–съвременни технически средства–преносим компютър,  мултимедиен проектор, интерактивна дъска, цифров фотоапарат, мултифункционално устройство /принтер, скенер, копир/.

Създадохме партньорски отношения с училищата на територията на община Радомир и област Перник, ОИМ–Радомир, РИМ–Перник, народно читалище „Напредък 1895” – град Радомир, други  образователни, научни и културни институции и институти, неправителствени организации.

Постигнатите резултати и спечелените многобройни награди от национални и местни конкурси са много добър атестат за работата и възможностите на учениците за издирване, обработване и представяне на материал по конкретна тема.

От по–значимите ни изяви е организираната от клуб „Историк” в ТПГ „Никола Вапцаров”–град Радомир авторска графична изложба на Женя Желязкова  „Портрети на исторически личности–послание за преклонение пред тях”, която бе представена пред широката общественост в ОИМ–Радомир, а след това под патронажа на областния управител на област Перник във фоайето на областна администрация– Перник и в Радиотелевизионнен център в град Благоевград. Сега портретите на исторически личности са част от интериора на кабинета по История.

Съществен интерес предизвика и второто издание на изложбата „Портрети на исторически личности–послание за преклонение пред тях” с автор Александрина Александрова, която бе експонирана в ОИМ – Радомир, а след това под патронажа на областния управител на област Перник и в зала „Атриум“ на областна администрация–Перник.

Традицията бе продължена с третото издание на изложбата „Портрети на исторически личности–послание за преклонение пред тях” с автор Диана Славейкова, представена в зала „Атриум“ на областна администрация Перник отново под патронажа на областния управител на област Перник.

Гордост за училището и клуба ни е училищната музейна историко–етнографска експозиция в кабинета по история в ТПГ „Никола Вапцаров“–град Радомир, която бе открита на 2 декември 2015 година по повод 90 годишнината на първото електротехническо училище в България и 10 години от създаването на училищен ученически клуб „Историк“ в ТПГ „Никола Вапцаров“–град Радомир.

Сред последните награди спечелени от членове на нашия клуб „Историк” са  специалната награда от Националния конкурс „90 години Ньойски мирен договор” организиран от СУ „Свети Климент Охридски” и РИО на МОМН–Софийска област, диплом на Робертин Владимиров за отлично представяне в Националния конкурс за ученическо творчество на тема: „Балканската война 1912–1913 година–война освободителна” организиран от Националния комитет под патронажа на Председателя на Министерския съвет на Република България за честване на 100 години от Балканската война и Съюза на ветераните от войните на България.

Признание за работата на клуб „Историк” са и наградите на ръководителя му Юлиан Ситарски, част от които са Грамота от Сдружението на преподавателите по История в България за представяне на оригинален педагогически опит, Почетна грамота на Община Радомир присъдена за значителен принос в утвърждаването и развитието на образователното дело в Община Радомир, Грамота на Националния комитет под патронажа на Председателя на Министерския съвет на Република България за честване на 100 години от Балканската война и Съюза на ветераните от войните на България за участие като научен ръководител в Националния конкурс за ученическо творчество на тема: „Балканската война 1912–1913 година–война освободителна”.

За дванадесетгодишният период на съществуването си  клуб „Историк” в ТПГ  „Никола Вапцаров”–град Радомир се наложи като значим фактор в образователния и културен живот в града и региона, завоюва заслужен авторитет с извършваната родолюбива дейност по съхраняване на българския дух и традиции. С работата в нашата училищна историческа общност за формиране на социални и граждански компетентности, стимулираме повишаване на националната гордост и самочувствие на младите хора, а клубът ни се превърна в една естествена „институция” на ученическата инициативност и креативност.

 

ЮЛИАН СИТАРСКИ

РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ „ИСТОРИК”

В ТПГ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – ГРАД РАДОМИР

 

Клуб „Euro crew“

На 15.11.2017г. ученици от ТПГ“ Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир , под ръководството на Милена Попова – преподавател по английски език основаваха клуб „ Euro crew”.

Като участници в проекта „ Училище посланик на Европейския парламент” целите, които си поставиха учениците и техния ръководител е да разширят кръгозора си от знания и обща култура за Европа, Европейския парламент и Европейския съюз и да бъдат достойни млади европейци.

Участието в клуба е предпоставка за изграждане на свободомислещи личности, възпитани и живеещи в съвременния демократичен европейски свят. Клубът дава възможност за запознаване и допир със специфичните особености на културата и изкуството , историята, бита и разбиранията на различните европейски държави, както и обогатяване на познанията за структурата и дейностите на Европейския парламент и Европейския съюз.

Основните дейности на клуба са свързани с изготвяне на презентации, организиране на ученически изложби, дискусии, дебати, отбелязване на празници свързани с Европа и Европейския парламент, осъществяване на срещи за обмяна на опит със сходни ученически клубове.

Дейностите на клуба допринасят за личностното развитие на младите хора, утвърждавайки ги като активна част от голямото европейско семейство. Да бъдеш част от това семейство е щастие и заслужено извоювано признание.

Помощни материали за изпълнение на Междуинституцио

Приложение 1 – Карта на услугите
Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги
Приложение 3 – Добри практики
Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Пътна карта на успеха

Пътна карта на успеха с техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Радомир

За повече допълнителна информация, натиснете тук.