Патронен празник

На 07.12.2016 год. Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Радомир отпразнува своя патронен празник. Навършиха се 91 години от създаването на училището. Бе организирано тържество, на което учениците поздравиха с рецитал, с много песни и танци гостите на празника.

Бяха връчени грамоти и награди на изявените ученици от конкурс под надслов „Моето училище” на следните теми: „За него – Живота – направил бих всичко”, „Моето училище”, както и на свободна тема.
Гости на празника бяха:
– Елисавета Кирилова – началник отдел „Култура, образование, социални дейности и спорт”;
– Здравка Янева – директор на Начално училище „Архимандрит Зиновий” гр. Радомир
– Маргарита Ананиева – директор на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир
– Велиана Искренова – директор на Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин” гр. Радомир
– Филип Витанов – АК Електрик – гр. Радомир
– Вениамин Митичев – АК Електрик – гр. Радомир
– Моника Янева
– Катерина Иванова
– Мария Христова

Спортни състезания

В ТПГ „Н. Й. Вапцаров” гр. Радомир бе организиран спортен турнир по повод патронния празник на училището. На победителите от отделните спортни изяви бяха връчени торти, грамоти, награди и медали. Наградените класове и ученици във вътрешноучилищните спортни турнири са, както следва:
ФУТБОЛ: І място – Хб клас;
ІІ място – Ха клас;
ІІІ място – ІХа клас.

ВОЛЕЙБОЛ: І място – ХІа клас;
ІІ място – Ха клас;
ІІІ място – ІХ а клас.

ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ: І място – ІХб клас;
ІІ място – ХІб клас;
ІІІ място – Хб клас.

ТЕНИС НА МАСА: І място – Костадин Станков Иванов Хб клас;
ІІ място – Кирил Юлиянов Василев Ха клас;
ІІІ място – Веселин Ивов Христов ХІб клас.

ДЖИТБОЛ: І място – Костадин Станков Иванов Хб клас;
ІІ място – Стивън Радославов Славков Хб клас;
ІІІ място – Милчо Ангелов Кирилов ІХб клас.

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА:
І място – Вилиян Йорданов Младенов ХІа клас;
ІІ място – Кирил Юлиянов Василев Ха клас;
ІІІ място – Димитър Христов Димитров ХІб клас.

ОТБОР НА ГОДИНАТА:
1. Кирил Юлиянов Василев;
2. Костадин Станков Иванов;
3. Бисер Огнянов Кирилов;
4. Мартин Николаев Николов;
5. Сашко Здравков Иванов;
6. Стивън Радославов Славков;
7. Вилиян Йорданов Младенов;
8. Мартин Кирилов Илинкин;
9. Кирил Методиев Бумбаров;
10. Димитър Христов Димитров;
11. Дейвид Кирилов Кунев;

Дейност на обществен съвет

Извадка от ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.
Глава трета
Дейност на обществения съвет и организация на работа
Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване –за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му –за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9.сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър –първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7.размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.
(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.
(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.
Чл. 17. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:
1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището;
3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.
(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работат а му и за взетите решения.
Чл. 18. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.
(2) Председателят:
1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;
2. свиква,насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;
3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.
Чл. 19. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.
Чл. 20. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват.
Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.
(2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина или училището и/или на интернет страницата на съответната институция най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.
Чл. 21. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.
(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.
Чл. 22. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.
(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
(3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
Чл. 23. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Директорът на училището съответно председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.
(2) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към детските градини участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определения представител.
(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл. 24. Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
Чл. 25. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.
(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата на съответната институция.
Чл. 26. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора.
(2) Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.
(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.
Чл. 27. (1)
За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.
(2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището или детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 10-14.10.2016 г.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 10-14.10.2016 г.
По повод Националната седмица на четенето, която се състоя от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г., в ТПГ „Н.Й.Вапцаров” гр. Радомир се проведоха различни инициативи, в които се включиха ученици от всички класове. Инициативата „Деца четат на деца”се осъществи, като ученици от ХІб клас четоха свои любими детски приказки – „ Трите прасенца” и „Лъжливото овчарче” на децата от ІІІ група в ДГ „Осми март” град Радомир. Ученици от единадесетите класове рецитираха своите любими стихотворения на Христо Ботев пред съучениците си, а дванадесетокласниците – на Христо Смирненски. В „Работилница за творческо писане” – учениците поети споделиха стихотворения от личното си творчество със своите съученици:
Диана Славейкова от Хб прочете стихотворенията „Триптих” и „Видях светлината”;
Даяна Димитрова от Хб прочете стихотворението „Ти си ми”;
Есмералда Спасова от Хб прочете стихотворението „Да обичам или не?”;
Виктория Дончева от ХІв прочете стихотворението „Българийо, родино мила”;
Стефани Миланова от ХІв прочете стихотворението „Обичам България”.
Националната седмица на четенето бе закрита на 14.10.2016 г. с отчитане на резултатите от проведените инициативи с ученици от всички класове.

Търг за площадка 540кв

Обява за търг за определяне на наемател на открита спортна площадка от 540 кв метра. Търгът ще бъде проведен на 18.04.2016 год от 14.00 часа в ТПГ»Н.Й.ВАПЦАРОВ» гр.Радомир

ТПГ отпразнува своята 90-годишнина

90-та годишнина на ТПГ „Н. Й. Вапцаров„ бе отбелязана с тържествено честване. Поздравления за юбилея отправиха кметът на община Радомир Пламен Алексиев, народните представители Ирена Соколова и д-р Валентин Павлов, областният управител д-р Александър Александров, началникът на РИО – Перник инж. Ваня Коконова и др.

ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ отпразнува своята 90-годишнина с тържествено честване в залата на НЧ „Напредък 1895″ в гр. Радомир. Сред официалните гости бяха кметът на община Радомир Пламен Алексиев, народните представители от 43-то НС Ирена Соколова и д-р Валентин Павлов, областният управител на Перник д-р Александър Александров, председателят на ОбС Радомир Светослав Кирилов, началникът на Регионалния инспекторат по образованието – Перник инж. Ваня Коконова, заместник кметовете на община Радомир Любка Димитрова и инж. Димитър Димитров, председателят на Районен съд – Радомир Калин Баталски, началникът на РУ на МВР – Радомир Павел Джалев, общински съветници, директори на детски градини и училища от Пернишко, собственици и директори на фирми, бивши и настоящи учители и ученици.

„В деня на почти вековния юбилей на ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ искам да отправя най-искрени и сърдечни пожелания към всички учители и служители за крепко здраве, търпеливо ежедневие и себеотдаване, за да даряваме с много обич нашите ученици – бъдещето на България. На всички ученици пожелавам да обичат училището, което има такава славна история.“ каза в поздрава си директорът на ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ инж. Ана Сотирова.

Кметът на община Радомир Пламен Алексиев връчи на инж. Сотирова Почетния знак на Радомир, цветя и фотоапарат, с който учениците да документират историята на училището. „Приветствам съчетанието на модерното образование и обучение с разнообразните форми, които прилагате. Приветствам таланта на учителите и учениците.“ каза Алексиев  и добави „Продължете да пишете летописа на училището, защото никой не е по-голям от институцията училище.“

След поздравите от официалните гости тържеството продължи с изпълнение на група за стари градски песни „Полъх от младостта” с художествен ръководител Георги Гьолски и корепетитор Милчо Янев към НЧ„Напредък 1895” и  Донна Кочева от вокална група „Усмивка”с вокален педагог Светлана Шопска при народно читалище „Напредък 1895”. Елизабета, Камелия и Виктория от Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” поздравиха гостите с песен. Със свои изпълнения се представиха и възпитаниците на Школата по музикален инструмент към ОДК Радомир Антонио Богомилов, Беатрис Костадинова и Мария Емилова с ръководител Красимир Кирилов. Настроението в залата повишиха малките танцьори от детски танцов състав „Радомирчета” при ОДК Радомир с хореограф Адриана Владова. Трио „Българка” – Етна Илиева, Андреа Михайлова и Красина Михайлова с ръководител Лариса Кирилова от ОУ „Архимандрит Зиновий“ развълнуваха публиката с изпълненията на песните „Моя страна” и ”Една българска роза“. Финалът на тържеството бе поверен на народната певица Ива Давидова и светлинно шоу.

Първото държавно практическо електротехническо училище в България се открива през далечната 1925 г. През юни 1938 година Министерството на търговията, промишлеността и труда нарежда Електротехническото училище да стане Средно електротехническо училище. От 1951 година училището е преименувано в Техникум по електротехника. На 25 ноември 1951 година президиумът на Народното събрание дава съгласието си Техникумът по електротехника в град Радомир да се именува „Никола Йонков Вапцаров”. От 2003 година училището е преименувано в техническа професионална гимназия.