ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

От 1 декември 2021 година стартира проекта „Образование за утрешния ден“ за учебната 2020/ 2021 година с учениците от 9 „А“ клас (15 ученика) за придобиване на дигитални умения за ниво „самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения“. Целта на клубът е учениците да придобият дигитални компетенции, в съответствие с Европейската Дигитална Рамка, за ниво „самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения“.
Очакваните резултати бяха свързани с усъвършенстване на дигиталните умения на учениците да работят с редактор за векторна графика; да създават колажи и компютърна анимация; да създават бележки под линии, графики и да въвеждат нетекстови обекти в Word; да използват вградените функции на Excel; да използват защитни стени; да създават формуляри с Google Forms; да създават уеб страници с Dreamweaver и да криптират електронни писма.
Учениците от куба изговиха презентация за деня на Земята /22 април/, в която включиха своите създадени колажи. Поставените цели бяха изпълнени и достигнати, с получаването на сертификати на всички ученици.

Ден на Земята 22.04.2021 година.

През учебната 2023/ 2024 година ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир се включи в допълнителни занимания по ключови дигитални умения за напреднали по дейност 6 (Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности) в проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). За целта бе създаден клуб „Компютърът и ние“ с ръководител Албена Драгомирова. Основната цел на клуба е  учениците да се докоснат до тънкостите и да придобият умения сами да създават уеб страници с прграмaта Dreamweaver и Weebly.com, както и да поемат отговорности и да си помагат помежду си. Учениците от клуба изговиха два уеб сайта –  „Кукери – символи, обичаи, наследство“ и „Безопасен интернет“, в които използваха материали от интернет пространството.  В края на проекта учениците получиха сертификати.

Адреси на сайтовете:

tpgoud2023.weebly.com

tpgoud12023.weebly.com

Министерството на образованието и науката е разработило електронна платформа „Дигитална раница“, която предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. Тази платформа позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал, както и на родителите да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава им възможност също и да достъп до всички учебни материали.