Педагогически специалисти

д-р Мариета Гоцева – Директор

ОНС „Доктор“ по администрация и управление;

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“- специалност „Финанси“ и специалност „Стопанско управление“;

СУ „Климент Охридски“- Учител по икономически дисциплини, Учител по информатика и информационни технологии;

НБУ- Учител по математика;

Първа професионалноквалификационна степен.

Виолета Кирилова – Заместник – директор по учебната дейност

Завършила е в СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София, специалност „Математика и информатика“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по математика и информатика и четвърта професионалноквалификационна степен.

Албена Драгомирова – Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

Завършила е в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „Информатика“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по информатика и математика и първа професионалноквалификационна степен.

Детелина Георгиева – Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Завършила е в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „Българска филология“ и специалност „Финанси“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по български език и литература и първа професионалноквалификационна степен.

Десислава Йорданова – Учител по теоретично обучение

Завършила е в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „Компютърни системи и технологии“ с образователна степен „Компютърен инжинер“, в УНСС специалност „Маркетинг със специализация рекламен мениджмънт“ с образователно – квалификационна степен „Магистър по икономика“ и в SoftUni Digital „SEO & SEM Expert“.

 

Емилия Балабанова – Асенова – Педагогически съветник

Завършила е в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „ Училищна психология“, с образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по философия.

Ивета Ваташка – Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Учител по физика и математика.
Завършила в Софийски университет “ Св. Климент Охридски “ – град София ; специалност “ Физика и математика“.
В екипа на ТПГ “ Н. Й. Вапцаров“ от септември 2022г.

Илиана Спасова – Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Завършила е във ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна, специалност „Стопанско управление“ с образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ и в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „Ресурсен учител“ с образователна квалификационна степен „Магистър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по икономически дисциплини, свидетелство за професионална квалификация учител по география и икономика, свидетелство за професионална квалификация учител по химия и опазване на околната среда и четвърта професионалноквалификационна степен.

 

Ирена Томова – Учител по теоретично обучение

Завършила е във ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна, специалност „Икономика на социално – културната сфера“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по икономически дисциплини, свидетелство за професионална квалификация учител по информатика и информационни технологии и четвърта професионалноквалификационна степен.

Мария Асенова – Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Завършила е в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „Приложна лингвистика – преводач по английски и немски език“ с образователно – квалификационна степен „Бакалавър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по английски език и четвърта професионалноквалификационна степен.

Марлена Кулинска – Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Завършила е във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Български и руски език“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“ и в СУ „Св. Климент Охридски“ – град София интензивен курс на обучение по английски език.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по български език и руски език и втора професионалноквалификационна степен.

инж. Мая Йорданова – Учител по практическо обучение

Завършила е в МГУ „Св. Иван Рилски“ – гр. София, специалност „Електрификация на производството“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация – инженерна педагогика и втора професионалноквалификационна степен.

Милена Попова – Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Завършила е в МГУ „Св. Иван Рилски” – гр. София, специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ с образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ и в СУ „ Св. Климент Охридски” – град София, специалност „Начална училищна педагогика” с образователно – квалификационна степен „Магистър“ .

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по английски език в средните училища и първа професионалноквалификационна степен.

Николай Стоилов – Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Завършил е в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ с образователно – квалификационна степен „Бакалавър“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по физическо възпитание и пета професионалноквалификационна степен.

инж. Силвия Петрова – Учител по теоретично обучение

Завършила е в Техническия университет – гр. София, специалност „Електронна техника и микроелектроника“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Притежава свидетелство за педагогическа правоспособност по технически дисциплини и втора професионалноквалификационна степен.

Юлиан Ситарски – Учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Завършил е във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „История“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Завършил е в СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София, специалност „География“.

Притежава свидетелство за професионална квалификация учител по история, специализация „Археология“, следдипломна специализация „Археология“, редовна докторантура „Стара история /Праистория/“, свидетелство за професионална квалификация учител по география и втора професионалноквалификационна степен.