Учители

Албена Драгомирова – Информатика

Старши учител по информатика.
Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност „Информатика“.
Работи в ТПГ от 2000 г.

Виолета Кирилова – Математика и информатика

Старши учител по Математика и информатика.
Завършила е СУ „Климент Охридски“, специалност „Математика и информатика“.
Работи в ТПГ от 1989 г.

Детелина Георгиева – Български език и литература

Старши учител по български език и литература.
специалност „Българска филология“ и специалност „ Финанси“ с образователно – квалификационна степен „Магистър“. „Неофит Рилски“ гр. Благоевград.
Пета ПКС
В екипа на ТПГ „Н.Й.Вапцаров“ от 05.01.2016г.

Илиана Стефанова Спасова – География и икономика

Учител по География и икономика.
завършила специалност-Стопанско управление в ВСУ „Черноризец Храбър“ град Варна

Ирена Томова – Икономически дисциплини

Старши учител по икономически дисциплини .
ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна – магистър; специалност: „Икономика на социално – културната сфера”.
ДИУУ гр. София Професионална квалификация – Учител по икономически дисциплини.
ДИУУ гр. София – Пета ПКС.
В ТПГ от 2004 г.

инж. Катя Павлова – Технически дисциплини

Старши учител по технически дисциплини.
Завършила е Техническия университет – София, а след това и магистратура в Софийския университет по физика и математика.
Притежава втора ПКС.
Работи в училището от 1983 г.

инж. Людмила Захаринова – Технически дисциплини

Старши учител по технически дисциплини.
Специалност Ел.снабдяване и ел. обзавеждане.
Втора ПКС.
В екипа на ТПГ „Н.Й.Вапцаров“ от 01.09.1988 г.

Мария Асенова – Aнглийски език

Mладши учител по английски език.
Висше образование – специалност „Приложна лингвистика – преводач по английски и немски език” и професионална квалификация – учител по английски език – Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

Марлена Кулинска – Български език и литература

Старши учител по български език и литература, по руски език и по английски език.
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – магистър – 1993 г. Специалност „Български и руски език“.
Завършва обучение по английски език в СУ „Климент Охридски“.
Втора квалификационна степен.
В ТПГ работи от 1994 г.

инж. Мая Йорданова – Учебна и лабораторна практика

Старши учител по учебна и лабораторна практика.
Специалност „Електрификация на производството“.
От 1997г. е в ТПГ, притежава втори клас квалификация.

Емилия Огнянова Балабанова – Педагогически съветник

Педагогически съветник
Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, специалност „ Училищна психология“, с образователно – квалификационна степен „Магистър“.
Работи в екипа на ТПГ“Никола Й.Вапцаров“ от 2017 година.

Милена Иванова Попова- Учител по английски език

Учител по английски език
Завършила МГУ „Св. Иван Рилски” – гр. София – бакалавър, специалност: „Хидрогеология и инженерна геология”;
СУ „ Св. Климент Охридски” – град София. Професионална квалификация – Учител по английски език в средните училища, специалност: „ Английски език и литература” ДИУУ гр. София – Пета ПКС.
СУ „ Св. Климент Охридски” – град София – магистър, специалност „ Начална училищна педагогика”
Работи в екипа на ТПГ“Никола Й.Вапцаров“ от 2017 година.

Николай Стоилов – Физическо възпитание и спорт

Старши учител по Физическо възпитание и спорт.
Завършил е ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград, специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“.
Работи в екипа на ТПГ“Никола Й.Вапцаров“ от 2003 година.

инж. Силвия Съйкова – Технически дисциплини

Старши учител по технически дисциплини
Завършила ТУ гр. София през 1990 г. в специалност “ Електронна техника и микроелектроника“ степен магистър.
Защитила втора квалификационна степен в ДИУУ гр София през 2010 година.
Работи в ТПГ от 1990 г.

Юлиан Иванов Ситарски – История и цивилизация

Старши учител по История и цивилизация.
Завършил висше образование с образователно–квалификационна степен „Магистър“ по специалност „История“.
Завършил специализация по „Археология“.
Завършил редовна докторантура.
Придобил втора професионалноквалификационна степен по специалност „История“.
Ръководител на клуб „Историк“.
Работи в ТПГ „Никола Вапцаров“ – град Радомир от 3 септември 2001 година.