УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2

Обява до работодателите

През учебната 2022/ 2023 година ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир се включи в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Избрана бе комисия, която съгласно Указанията за изпълнение на дейностите на проекта изготви критерии за подбор на учениците и реши да участват 29 ученици в практическо обучение в реална работна среда. Учениците са от 10 „А“ клас – специалност: „Икономическа информатика“ и от 11 „А“ клас – специалност „Промишлена електроника“. За провеждането на практическото обучение по проекта училището сключи договор с предприятието партньор „АК Електрик“ АД. Основната цел е учениците да имат възможност за достъп до обучение в реална работна среда и да приложат на практика придобитите знания и умения.