Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение в Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ се провежда в съответствие с чл. 70 от Правилник за дейността на училището.

  • Чл. 70. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:·       ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;·       ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;·       ученици с изявени дарби.(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение.(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в три изпитни сесии.(6) Обучението по всеки учебен предмет завършва с полагане на изпит за опрeделяне  на годишна оценка  в една редовна и две поправителни сесии. Редовна сесия се провежда през ноември и март, поправителна сесия – през декември и април и втора поправителна сесия- през юли.За ученик, преминал в самостоятелна форма на обучение редовна е сесията, която се провежда непосредствено след преминаването му в тази форма. (7) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:1.     Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия.2.     Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.3.     Лицето, определено за водене на документация на учениците в самостоятелна форма, уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:·  за насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;·  конспектите по всеки учебен предмет;·  наличните учебни материали в библиотеката на училището;4.     Уведомяването се осъществява чрез електронната поща, поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите, публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини, публикуване на сайта на училището на графика за консултации на учителите.
  • Чл. 71. Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

График за изпити в самостоятелна форма за ученици под 16 годишна възраст през юни 2024 г.

График за изпити през месец Април 2024 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпити през месец Март 2024 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпити през месец Декември 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпити през месец Ноември 2023 г. за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение

График за изпити през месец Юли 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпити през месец Април 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение 

График за изпити през месец Март 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици от 11 клас в самостоятелна форма на обучение 

График за изпити през месец Март 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици от 9, 10 и 12 клас в самостоятелна форма на обучение

График за изпити през месец Декември 2022 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпити през месец Ноември 2022 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение.