Промена в Наредба 11 – ДЗИ

Възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече успешно е положен държавен зрелостен изпит.

Във връзка с направени промени и допълнения в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с които се предоставя възможност на зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка, Ви информираме, че срокът за подаване на заявления за допускане до полагане на изпита за сесията на държавните зрелостни изпити през май – юни 2024 г. ще бъде в периода 24-26 април 2024 г.
За целите на кандидатстването във висше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание имат право еднократно, в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година, да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката си.
Резултатът от повторния изпит не променя този от матурата в дипломата за средно образование и се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище.

Публикувано в Новини.