Проект „Подкрепа за успех“

2020/2021 учебна година

  • 18.05.2021г. се проведе изява по проект „Подкрепа за успех“ на група „Уча и се забавлявам на английски език“ с ръководител г- жа Милена Попова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Група Български език и литература

Публична изява на група за допълнително обучение по български език и литература по проект “ Подкрепа за успех“ на ученици от 10а клас с ръководител г-жа Детелина Георгиева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изява на група за допълнително обучение по български език и литература по проект “ Подкрепа за успех“ на ученици от 10а клас с ръководител г- жа Детелина Георгиева.

 

 

 

11а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представителна изява на група за занимания по интереси “ Мисъл и език“ по проект „Подкрепа за успех“ с ученици от 11а клас и ръководител г-жа Детелина Георгиева.

 

Норми в българския език

 

 

 

 

 

 

2019/2020 учебна годинa

  • Група Български език и литература

Групата за допълнително обучение по български език и литература по Проект BG05M20P001-2    „ Подкрепа за успех“ се състои от 8 ученици от 11 б клас.

Групата е създадена с цел преодоляване на дефицити на учениците в областта на български език, добро владеене на нормите на съвременния български книжовен език и прилагане на правила в определен езиков контекст.

Очакваните резултати са в областта на успешно полагане на държавни зрелостни изпити по български език и литература и развиване на индивидуалните компетентности на учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  „ Уча и се забавлявам на английски език“

В групата за занимания по интереси „ Уча и се забавлявам на английски език“ с ръководител госпожа Милена Попова участват 15 ученика от 8а клас. С помощта на участието си в тази група, учениците трябва да обогатят познанията си и общата култура за страните, които са част от Велика Британия, да се запознаят с известни личности и места, както и да усъвършенстват езиковите си умения. В часовете учениците изготвят табла, презентации, дискутират различни теми и проверяват усвоените знания, като участват в различни викторини и състезания.

 

  • „Технологии и предприемачество”

В групата занимания по интереси „Технологии и предприемачество” с ръководител Ирена Томова, участват общо 15 ученици от 9,10 и 11 клас.

Целта на заниманията са учениците да се запознаят с най – новите технологии, които се използват  в бизнеса и в ежедневието на хората. Скоростта, с която технологиите достигат до  масовия потребител и тяхното значение.  Учениците търсят информация свързана с най – новите технологии  в различни сфери на приложение. Изготвят презентации, доклади  и представителни табла.

В частта „Предприемачество” предлагат идеи за бизнес, изготвят бизнес план и създават виртуална фирма. Обработват икономическа информация с помощта на  информационни системи. Разглеждат конкретни примери от реалната стопанска дейност на предприятията и фирмите, предлагат начини за решаване на проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Опазване на околната среда и здравето на човека.

Ръководител: Илиана Стефанова Спасова

Основната цел при сформирането на тази група е да се пробуди гражданско съзнание и отговорност у учениците във връзка с опазването на околната среда,

факторите, замърсяващи природата, влиянието им върху човека, да познават групите храни и да се изясни за учениците проблема със здравословното хранене,

а и като цяло с продоволствения проблем на планетата.

Дейностите се реализират чрез дискусии, презентации, изготвяне на постери и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 учебна година