Проекти

 

Проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“


Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020г.

Вход към електронна платформа

Още информация:


ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ТПГ „Никола Йонков Вапцаров” град Радомир ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ

ТРИГОДИШЕН  ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ  ПРАКТИКИ  В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ по проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” 2012-2014 г.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТПГ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – гр. РАДОМИР
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007-2008г. УСПЕШНО ИЗПЪЛНИХА ДВА  ПРОЕКТА:

 1. „УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК – ПРЕСЪЗДАДЕН КАТО ИНФОРМАЦИОННА СТЕНА“
 2. „УЧИЛИЩНО РАДИО ОТ ВСЕКИ – РАДИО ЗА ВСИЧКИ“

Целите на тези проекти се изразяват в:

 • Желанието на младите хора да участват активно в обществения живот, чрез извънкласни и извънучилищни дейности
 • Да  бъдат информирани своевременно, за различни събития за живота и в училище
 • Да развият художествено творческия си потенциал
 • Да изявявят своите интелектуални способности
 • Да формират активни граждански позиции
 • Да възпитават морални ценности

Изграден и реализиран в реални условия Училищният вестник дава възможност на учениците да развиват своите качества и междукултурно сътрудничество с различни инициативи.

Стенвестника дава информация, чрез различни рубрики:

 1. Разположение на различните кабинети
 2. График за консултации с родители и учители
 3. Заповеди и съобщения на ръководството

Учениците имат готовност за работа и на други проекти. Създаване на кът за отдих, спортна площадка и др.

„Мъдростта на един човек не се измерва по струпаните от него знания, а по способността му да открива нови възможности, които да прилага в живота“

„ТОВА, КОЕТО ОТКРИВАШ САМ, ВИНАГИ Е ПО-ВЪЛНУВАЩО ОТ ТОВА, КОЕТО НЯКОЙ ДРУГ ТИ КАЗВА ИЛИ ПОКАЗВА…“