Обучение

Дневна форма на обучение

Седмично разписание първи срок

Седмично разписание втори срок

Разписание на часовете

Дневно разписание на училището

График за консултации с ученици и родители 2 срок

 

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение в Техническа професионална гимназия „Н. Й. Вапцаров“ се провежда в съответствие с чл. 70 от Правилник за дейността на училището.

 • Чл. 70. (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:·       ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;·       ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;·       ученици с изявени дарби.(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение.(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в три изпитни сесии.(6) Обучението по всеки учебен предмет завършва с полагане на изпит за опрeделяне  на годишна оценка  в една редовна и две поправителни сесии. Редовна сесия се провежда през ноември и март, поправителна сесия – през декември и април и втора поправителна сесия- през юли.За ученик, преминал в самостоятелна форма на обучение редовна е сесията, която се провежда непосредствено след преминаването му в тази форма. (7) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:1.     Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия.2.     Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

  3.     Лицето, определено за водене на документация на учениците в самостоятелна форма, уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

  ·  за насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;

  ·  конспектите по всеки учебен предмет;

  ·  наличните учебни материали в библиотеката на училището;

  4.     Уведомяването се осъществява чрез електронната поща, поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите, публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини, публикуване на сайта на училището на графика за консултации на учителите.

  Чл. 71. Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.

Учебници

Графици

Графикът за изпити за съответната сесия се публикува до 10 дни преди началото на съответната изпитна сесия.

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение – сесия януари

График за провеждане на приравнителни изпити – сесия януари

График за провеждане на приравнителни изпити – сесия ноември

Конспекти