Клуб „Историк“

Ученически клуб „Историк“ в ТПГ „Никола Вапцаров“–град Радомир е създаден на 5 декември 2005 година по повод честването на 80 годишния юбилей на училището ни.

Целите на  клуба кореспондират с гражданското образование и конкретно с патриотичното възпитание  и са насочени към утвърждаване на националната идентичност и националното самочувствие в младите хора чрез по–задълбочено изучаване, съхраняване и популяризиране на българското културно–историческо наследство.

Дейностите, които осъществява клуб „Историк“ са свързани с:

  • Възпитаване на учениците в патриотизъм и възпиране на поведенчески прояви на национален нихилизъм. Формиране в учениците на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на детето и ученика като индивидуалност и член на обществото.
  • Формиране в учениците на позитивно отношение към историята на българската нация на базата на историческо знание, както и на уважение към традиции, обичаи, ритуали на базата на тяхното познаване.
  • Формиране в учениците на патриотични чувства, свързани с принадлежността към българската нация и държава и утвърждаване на единството на нацията.
  • Възпитаване на учениците в дух на толерантност за приемане на различията между децата, основани на раса, народност, етническа принадлежност, произход и религия.
  • Познаване от учениците на български феномени, признати като част от световното материално и нематериално културно наследство, както и с научните, културните, стопанските и спортните постижения на представители на българската нация.

Конкретната работа в клуба е насочена към предоставяне на възможност за изява на ученици със сериозен и траен интерес към историческата наука, създаване на дух на родолюбие, съзидание,  приемственост сред ученическата общност, създаване на допълнителни условия за изграждане на граждански компетентности, за формиране на активна гражданска позиция и личностна реализация на учениците.

Клуб  „Историк” осъществява разнообразни инициативи и участва в дейности на училищно, общинско, областно и национално ниво. В тази връзка сред основните дейности на радомирския училищен исторически клуб през изминалите години са: отбелязване на национално значими и локални исторически дати и събития, честване на исторически личности, изготвяне на реферати, доклади, есета, кратки съобщения, организиране на изложби, исторически конференции, дискусии, дебати, посещения на музейни експозиции и археологически разкопки, краеведски проучвания на родния край, грижа за паметници, паметни плочи и паметни знаци на исторически личности в града ни чрез почистването, поддържането, изучаването и популяризирането им.

Важен акцент в дейността на клуба са проучвания, участия в исторически конкурси, осъществяване на творчески срещи за обмяна на идеи и реализиране на общи намерения със сходни ученически клубове, създаване на мултимедийни продукти, организиране на срещи с известни български академични историци, представяне на нови исторически книги и други.

Създадохме партньорски отношения със сходни клубове в училищата на територията на община Радомир и област Перник, с Общински исторически музей–Радомир, с Регионален исторически музей–Перник, с Народно читалище „Напредък 1895” – град Радомир, с други  образователни, научни и културни институции.

Клуб „Историк“ винаги е получавал и получава пълна подкрепа и съдействие от местната власт в община Радомир, държавната власт, както и от местния бизнес.

Постигнатите резултати от издирване, изучаване, обработване и представяне на исторически материал и спечелените награди от национални и местни конкурси в изминалите години от участниците в клуба са много добър атестат за работата, желанията и възможностите на младите хора да съхраняват и популяризират българската историческа памет.