Външна квалификация

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Педагогически стратегии за превенция от отпадането от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане.“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 04 март 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: РААБЕ България ЕООД – град София

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 20

 

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Спазване на Правилата за информационна сигурност и най-често допускани грешки при провеждане на НВО“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: платформата www.edu-box.bg

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 06 април 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: Орак Академия

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 17

 

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучението“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 03 април 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: РААБЕ България ЕООД – град София

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 20

 

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Управление на риска в образователната институция“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: СТШ „Никола Тесла“ град Ниш

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 01 – 02 юли 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: Център за квалификация на педагогическите специалисти

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 5

 

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в VIII – XII клас“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18 – 21 април 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: РУ „Ангел Кънчев“ град Русе, Център за продължаващо обучение

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 16