Архив „Профил на купувача“


На вниманието на заинтересованите лица!

Относно:  Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

ТПГ „Н. Й. Вапцаров” гр. Радомир, провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Техническа Професионална Гимназия „Никола Й.Вапцаров“гр.Радомир“

Всички документи може да изтеглите от ТУК

Протокол – избор на фирма изпълнител

Срок за подаване на оферти: 03.12.2014 г. – 12.00 часа – изтекъл


На вниманието на заинтересованите лица!

Относно:  Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

ТПГ „Н. Й. Вапцаров” гр. Радомир, провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл.12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Техническа Професионална Гимназия „Никола Й.Вапцаров“ гр.Радомир“

Всички документи може да изтеглите от ТУК

Протокол – избор на фирма изпълнител

Срок за подаване на оферти: 03.12.2014 г. – 12.00 часа – изтекъл


На вниманието на заинтересованите лица!

Относно:  Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

ТПГ „Н. Й. Вапцаров” гр. Радомир, провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка  на оборудване за нуждите на  ТПГ”Никола Й.Вапцаров“ гр.Радомир по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” Модул „Подобряване на училищна среда”, ДЕЙНОСТ 1 „Обновяване на учебно – техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории” и ДЕЙНОСТ 3 „ Учебно оборудване и обзавеждане” с:

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на компютърна техника, лицензиран софтуер и изграждане на инсталация”
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Доставка на макети, уреди и инструменти за лабораторни упражнения”

Всички документи може да изтеглите от ТУК

Заповед №РД-14-030/27.10.2014 г.

Заповед №РД-14-033/30.10.2014 г.

Протокол – избор на фирма изпълнител

Срок за подаване на оферти: 07.11.2014 г. – 12.00 часа – изтекъл


На вниманието на заинтересованите лица!

Относно:  Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

ТПГ „Н. Й. Вапцаров” гр. Радомир, провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на спортна ПВЦ настилка за физкултурен салон и спортна зала” по Национална програма”Модернизация на материалната база в училище”,Модул „Подобряване на училищната среда” ,Дейност 4 „Подмяна на подови настилки“.

Всички документи може да изтеглите от ТУК

Протокол – избор на фирма изпълнител

Срок за подаване на оферти: 05.11.2014 г. – 12.00 часа – изтекъл


На вниманието на заинтересованите лица!

Относно: Публична покана № 9032158 и запитване вх.№ РД-11-534/25.07.2014 г. Пояснявам, че е допусната техническа грешка :

1. В частта мерни единици на количествено-стойностните сметки, където м1 да се чете м.л.; мI да се чете м2, а мi да се чете м3.Същите са променени в документацията качена на сайта на училището.
2. Позиция-Подмяна на В и К инсталация ,под комплект да се разбира „подмяна на търбите в помещението“./Пояснено в новите количествено-стойностни сметки/.
3. На стр.4 посочената датата 01.07.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите от Комисията, да се чете 30.07.2014 г.,както е посочено по-горе в утвърдената документация.

Всички променени тръжни документи с предмет:
„„Дейности по енергийна ефективност / подмяна на дограма, топлоизолация и енрегоспестяващо осветление/; Ремонт на санитарни възли и хидроизолация на покрив в ТПГ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Радомир” може да изтеглите от ТУК

Протокол – избор на фирма изпълнител

Срок за подаване на оферти: 29.07.2014 г. – 16.00 часа – изтекъл